March 21, 2019

Day

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเล่านิทาน” ได้รับเกียรติจากคุณโบ ณัฐรดา กิติคุณเดชา นักเล่านินทานสำหรับเด็กปฐมวัน นักเขียนและวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 330 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกันจัดโครงการเสวนาวิจัยระดับอาจารย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยโอซากาและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 116 คณะศิลปศาสตร์
Read More