March 26, 2019

Day

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเองเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
Read More