March 27, 2019

Day

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Conversation Club (ครั้งที่ 1: กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการจิบชาแบบชาวตะวันตก) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ "เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เล่าได้เล่าดี ภาษาและวรรณคดีไทยนอกชั้นเรียน” ได้รับเกียรติจากคุณวิว ชนัญญา เดชจักรเสมา เจ้าของรายการ Point of View ร่วมการเสวนา ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
Read More