April 17, 2019

Day

งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Quota ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
Read More