April 24, 2019

Day

ส่วนในภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตำรับสมุนไพรไทย” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ (อดีตผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) รวมถึงมีการทำกิจกรรม Workshop สร้างเสริมประสบการณ์ การทำยาดมสมุนไพร ชมนิทรรศการถาวรอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรหลากหลายชนิดภายในอุทยานฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิทเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
Read More