May 18, 2019

Day

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ในโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10 ซึ่งจัดโดยศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
Read More