May 28, 2019

Day

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์และประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ ได้เข้าแสดงความขอบคุณ พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับฝากรถบัสไว้ที่สถานีตำรวจ และได้จัดรถตู้มาส่งบุคลากรที่คณะฯ ด้วยเหตุรถเสียขณะเดินทางกลับจากการไปร่วมโครงการไหว้พระจังหวัดเพชรบุรี
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” และ “ภาวะซึมเศร้า & โรคซึมเศร้า” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อังคณา นักสำรวจ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา และคุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
Read More