May 30, 2019

Day

หน่วยทรัพยากรบุคคล จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล และ อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
Read More