May 2019

Month

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
Read More
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ร่วมงาน Symposium ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University of Sciences and Technology : NTUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์และประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อรับการประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ตามเกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์และประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อรับการประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยพรและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
Read More
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ ในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (The 11th International on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “สังคมโลกยุคดิจิตัล: ผลกระทบ ต่อมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Sciences)
Read More
1 2