June 19, 2019

Day

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิด หิรัญศุภโชติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ นางสาวณัฐพร นามวงษ์ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Win Speexx Travel Award 2019
Read More
คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง จังหวัดตราด กิจกรรมในโครงการสัมมนาฯครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ใน Theme Sweet Dream Part ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
Read More