June 24, 2019

Day

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน เน้นการฝึกทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
Read More