June 28, 2019

Day

คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และร่วมบริจาคอาหารสัตว์และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้กับสัตว์พิการ ณ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 62 ปี และร่วมบริจาคสนับสนุนด้านการศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
Read More
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม และรองศาสตราจารย์บุญเดิม พันรอบ อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติประชุมและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมประชุม ณ ห้อง 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
Read More