July 12, 2019

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลฯ โดยอาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานตรวจการประเมินฯ ได้นำเสนอผลการประเมินฯในด้านต่างๆ ด้วยวาจา และรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจฯในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Read More