July 23, 2019

Day

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกสถิติในการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS Ffpได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
Read More