July 2019

Month

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมโครงการ “The Belt and Road” National Advanced Training Program on Cultural Exchanges ณ Shanghai Jiao Tong University และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 – 28 กรกฎาคม 2562
Read More
นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ 23 ปี และร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม Road Show การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561” ซึ่งจัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Read More
1 2