August 5, 2019

Day

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ เข้าร่วมอบรมโครงการ MU-ELT Preparation เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University English Language Test (MU-ELT)
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะฯ ในโอกาสประชุมหารือการกำหนดกิจกรรมและกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.
Read More