August 16, 2019

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปาสตร์ ร่วมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม (กิจกรรมส่งเสริมการขยายเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล) โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงนโยบายด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ โดยมีเครือข่าย Best Practice เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการขยะฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
Read More