August 23, 2019

Day

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานฯ ในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
Read More