August 28, 2019

Day

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1 ในโครงการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COCHEM) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงาน
Read More