August 2019

Month

” โดยคุณธนวัฒน์ ปิ่นนราทิพย์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 นักแปลอิสระ นักออกแบบบอร์ดเกม และคุณศรวณีย์ พรมเสน ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ 5 ผู้ประกาศข่าวและผู้ช่วยกองบรรณาธิการ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จำกัด ให้เกียรติร่วมเสวนาพิเศษ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 217-219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
Read More
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษา ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
Read More
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 6 คน จาก Aoyama Gakuin University Ritsumeikan University และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
Read More
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "R2R สายสนับสนุน: ความก้าวหน้าในอาชีพ" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเทคนิควิธีการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจงานนักศึกษา และการป้องกันการคัดลอกผลงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ สังกัดหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปี 2562 และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์และนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
Read More
หน่วยจัดการความรู้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี รัตนกุล ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะฯ ในโอกาสประชุมหารือการกำหนดกิจกรรมและกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.
Read More
คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ 2.0 (MU AUN-QA Assessment 2.0) จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
Read More
1 2