September 2019

Month

ในโอกาสเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2562 คณะศิลปศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ The Last Lecture รับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้าประกอบไปด้วยกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12 กิจกรรมบรรยายพิเศษ :The Last Lecture วิทยากรโดย คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรระดับคณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์รุ่นที่ 12 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอเมนู “ผัดไทยกุ้งสด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
Read More
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2562 โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
Read More
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณแก่องค์กรจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.) ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46
Read More
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS เรื่อง "The Effects of Impromptu Speaking Practice on English speaking ability of Thai EFL Students" ในวารสาร Journal of Institutional Research South East Asia, JIRSEA Volume 15 Number1, May/June 2017
Read More
1 2 3