September 2019

Month

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะเป็นสถานศึกษาปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562
Read More
1 2 3