October 10, 2019

Day

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร. เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รับมอบหนังสือศิริราชพิมุขสถานบันทึก จากผู้แทนหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ หนังสือจะถูกส่งมอบให้กับห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชต่อไป
Read More