October 25, 2019

Day

นางสาวอธิรา แก้วสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับรางวัล The Best Speaker Award ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่ร่วมงานเฉลิมฉลองวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ UN Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร
Read More