November 2019

Month

พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้รับมอบหมายจากพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้มอบหนังสือแปล “วาติกัน + วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา” เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การแปลและการล่ามคณะศิลปศาสตร์ได้เป็นผู้แปลหนังสือดังกล่าวให้กับวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ถวายให้กับวาติกัน
Read More
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ“เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนา เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
Read More
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพและรักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ คลองมหาสวัสดิ์ หน้าวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Read More