November 13, 2019

Day

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ“เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนา เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
Read More