[20 พฤศจิกายน 2562] เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ“เปิดโลกภาษาอังกฤษออนไลน์กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เปิดโลกภาษาอังกฤษ กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์” (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

 

วิทยากร

ครูดิว จอมขวัญ โฮ้ป อดีตผู้เขียนซับไตเติ้ลรายการให้กับรายการ Loukgolf’s English Room

 

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)

ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวธันย์นิชา จิรฐาธนะพงศ์ (พี่เมย์) โทร.02-849-4611

 

ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวน 100 คน)

โครงการอื่นๆ

Read All >>
 • English Grammar for Beginners

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม
  Read More
 • คลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น

  ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจเข้าร่วมโครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Clinic) เพื่อขอรับคำปรึกษาและแนวทางการพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  Read More
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

  ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Read More
 • โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  Read More
 • การบริการจัดสอบ TOEIC

  เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
  Read More
 • โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1

  โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีพื้นฐาน โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับเริ่มต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลี หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาเกาหลีในระดับต่อ ๆ ไป
  Read More
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2563 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
  Read More
 • หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

  โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
  Read More