December 24, 2019

Day

คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ซึ่งอัญเชิญจากประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรก มาประดิษฐาน
Read More