December 27, 2019

Day

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 63 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
Read More