January 2020

Month

คณะศิลปศาสตร์ ได้บริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งดำเนินการภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของคณะศิลปศาสตร์
Read More
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (Council Visit)
Read More
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
Read More
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ Conversation Club: จิบชาเดือนวาเลนไทน์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
Read More
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio ณ ห้อง 131, 134 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานรักษ์ สานใจ LA เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม
Read More