January 16, 2020

Day

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio ณ ห้อง 131, 134 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More