January 21, 2020

Day

เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร
Read More
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ Conversation Club: จิบชาเดือนวาเลนไทน์ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
Read More