February 14, 2020

Day

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ The 8th International Forum on Japanese Language and Culture ในหัวข้อ “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond” ณ ห้อง 323 และห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ Prof. Hitoshi HISADA, Director...
Read More