March 2020

Month

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read More
ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบนักแปลชั้น 4  (อังกฤษเป็นไทย)  
Read More
ขอเลื่อนการจัดโครงการ LA Stock Challenge ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
Read More
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
Read More