June 2020

Month

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้รายวิชา LAJP 167 Business Japanese ณ Osaka University ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2563
Read More