June 4, 2020

Day

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้รายวิชา LAJP 167 Business Japanese ณ Osaka University ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2563
Read More