September 11, 2020

Day

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
Read More
โครงการอบรมข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสำหรับมัคคุเทศก์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยอยุธยา สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย การอบรมแบ่งเป็นอบรมบรรยายภาคทฤษฎี 1 วัน และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 วัน
Read More
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2564 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อทบทวนทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เน้นทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEIC
Read More