November 2020

Month

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1 เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีน หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และนำไปต่อยอดการเรียนภาษาจีนในระดับต่อ ๆ ไป
Read More
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทำงาน และเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาอังกฤษไปยังขั้นต่อๆ ไป
Read More
ปัจจุบันการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก ภาษาอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นภาษาต่างประเทศสำหรับบริบทประเทศไทย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้เพื่อสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีย่อมมีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าโดยมิต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิเศษ
Read More
เป็นบริการการจัดสอบ TOEIC ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความรู้เพื่อนำผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน เพื่อปรับคุณวุฒิ หรือเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง
Read More

อัพเดทล่าสุด