November 16, 2020

Day

ปัจจุบันการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งปริญญาตรี โท และเอก ภาษาอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นภาษาต่างประเทศสำหรับบริบทประเทศไทย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้เพื่อสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีย่อมมีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าโดยมิต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิเศษ
Read More