May 15, 2021

Day

โครงการอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลีพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ หรือตัวอักษรฮันกึล หน่วยเสียงสระ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
Read More
โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานด้านภาษาจีนเล็กน้อย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาจีนพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือ pinyin หลักไวยากรณ์เบื้องต้น และคำศัพท์ รวมไปถึงบทสนทนาที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนต่อยอดในระดับต่อไป
Read More