[21 มีนาคม 2562] โครงการเสวนาวิจัยระดับอาจารย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกันจัดโครงการเสวนาวิจัยระดับอาจารย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยโอซากาและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 116 คณะศิลปศาสตร์