[21 เมษายน 2560]การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเบื้องต้น” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๒๙ ชั้น ๗ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภลักษณ์ ธรรมรักษ์วงศ์  หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย