[21 มิถุนายน 2561] สัมมนาวิชาการ เรื่อง “พลวัตเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย”

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พลวัตเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย” ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา ยังได้นำเสนอบทความทางวิชาการ ประเด็นลูกทุ่งกับสังคมและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “เสน่ห์หา มายา มนตรา ของขลัง : คติชนของคนเพลงลูกทุ่ง” ในงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561