[20-21 กรกฎาคม 2560] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่” ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร