“ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

โครงการอบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการแปลและการล่ามโดยการอบรมดูงานเป็นการศึกษา ได้รับความรู้ สร้างเครือข่ายและความเป็นสากลกับองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานและฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปลและการล่ามในสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแปลและการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการบริหารและการบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการแปลและการล่าม ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยการอบรมดูงานถือเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่ง Untitled1 Untitled2 ล่ามเข้าตู้ผลัดกัน 4 คน ผลการจัดโครงการ โครงการดูงานครั้งที่ 2 (2/57) เป็นการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานล่ามมืออาชีพ ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโดย สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำบุคลากรจำนวน 5 คนไปสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของล่ามในงานสัมมนาครั้งนี้ และได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของล่าม ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่โดยละเอียด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ล่ามมืออาชีพต้องเผชิญ การดูงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาบุคลากรของศูนย์การแปลและการล่าม สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนด้านการล่ามในอนาคตได้ นอกจากนี้ ศูนย์การแปลและการล่ามยังได้มีเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มเติมอีกด้วย ผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมการดูงาน ปารกฏว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการดูงานครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดี