[21 กันยายน 2560] โครงการ “พิธีไหว้ครูและเบิกฟ้ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ “พิธีไหว้ครูและเบิกฟ้ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560” ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ อีกทั้งยังได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย