[เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559] ทัวร์วัฒนธรรมสุโขทัย กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่เดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียน รู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของทัวร์วัฒนธรรมที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัด กำแพงเพชร นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร อาทิ วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดพระนอน และวัดพระสี่อิริยาบถ พร้อมฟังบรรยายจากอาจารย์ทั้งสองท่านเพื่อเติมเต็มความรู้และสอดแทรกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้

 

นอกจากนี้นักศึกษายังได้ทดลองทดลองเขียนลายเครื่องสังคโลก และการทำพระพิมพ์ดินเผาอีกด้วย

 

อนึ่ง การทัศนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่” ซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาวิชาโทประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเรื่องแหล่งกำเนิดของคนไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการก่อตั้งรัฐไทยและต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย