[22 เมษายน 2560]ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประเภท Computer Aided Translation (CAT) ในการแปลเชิงพาณิชย์

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่าม ครั้งที่ 1/2560 หัวข้อ “ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประเภท Computer Aided Translation (CAT) ในการแปลเชิงพาณิชย์” ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 โดยได้รับเกียรติจากคุณปกรณ์ กฤษประจันต์ อุปนายกสมาคมการแปลและการล่ามแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรบรรยาย