[22 พฤษภาคม 2562] ต้อนรับ Assistant Professor Jayson De Guzman Peytras ผู้แทนจาก College of Arts and Letters University of the Phillippines, Diliman

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ฐิติภา คูประเสริฐ และอาจารย์ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ได้ให้การต้อนรับ Assistant Professor Jayson De Guzman Peytras ผู้แทนจาก College of Arts and Letters University of the Phillippines, Diliman ในการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการขยายเวลาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 728 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา