[22 สิงหาคม 2561] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล เรื่อง “การใช้โปรแกรม CAT-Tool: Memsource for specialized translation”

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล เรื่อง “การใช้โปรแกรม CAT-Tool: Memsource for specialized translation” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Corpus Linguistics และ Corpus-based Lexicology and Teminology มาเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล